Modlitba pokoje

Přicházím, Pane, za tebou tak, jak jsem v této chvíli • s mými strachy, radostí i smutkem. • Vidíš mě takového, jaký ve skutečnosti jsem. • Znáš mě skrz naskrz. • Vidíš všechno, čím jsem teď, a co jsem byl.

Každý zážitek mého života leží před tebou, • každá tvář, kterou jsem potkal, • každý dotek, každý vjem, • každé slovo, které jsem slyšel nebo řekl, • každý nápad, každou myšlenku, • která se vtiskla do mé duše. • Znáš mě lépe, než můj nejbližší přítel. • Znáš mě lépe, než znám já sebe. Ty víš…

A přesto, že mě znáš • a navzdory tomu, co jsem, mě miluješ. • Jsem ti nesmírně vzácný. • Nikdo a nic mě nemůže vytrhnout z tvé lásky. • Nikdo a nic mě nemůže oddělit • od tvé lásky, tvé přítomnosti.

Znal jsi mě ve chvíli, kdy jsem byl stvořen, • a už tehdy jsi mě miloval. • Znal jsi mě a miloval už v lůně mé matky. • Znal jsi moji přirozenost, • zavolal jsi mě mým jménem. • Držel jsi mě na rukou, • objímal jsi mě, • dýchal jsi na mě. • Dal jsi mi svůj život a svou lásku. • Díval ses na mě od mého nejútlejšího dětství. • Byl jsi přítomen ve všech dobách • a na všech místech. • Byls můj skrytý spolužák, spoluhráč, • pracovals vedle mě, • můj neviditelný host při každém jídle.

Ty jsi byl v každém příchozím, • tiše ses na mě díval • dokonce v dlouhých nočních hodinách. • Tys byl se mnou na každé cestě, • můj spolucestující. • Bez tebe má cesta nemá smysl, • stávám se unaveným a vyčerpaným. • Ty jsi má cesta • cesta mého života.

Odevzdávám Ti každý vztah, • každou svou reakci • každý projev hněvu i radosti. • Odevzdávám ti i všechny chvíle beznaděje a zoufalství, • všechno své hledání a úsilí • své slabosti a křehkosti. • Dávám ti i své pochybnosti a otázky, • touhu po uchopení pravdy. • Dávám ti svou mysl, svůj intelekt • a vyznávám, že ty jsi pravda • pravda ve své podstatě.

•••••

Můj Pane, přenes mě do hlubokého ticha tvé přítomnosti. ••• Předkládám v tuto chvíli před Tebe celý svůj život, své srdce • a prosím, ať se stane místem tvého přebývání. • Ať tlukot mého srdce je v souladu • s tlukotem tvého srdce. • Ať každá buňka mého těla • je naplněna tvým Duchem, • tvým pokojem a mírem, • ať mohu přijmout tvou léčivou přítomnost, • která zahání všechny bouře a nepokoje.

Odevzdávám Ti všechny mé včerejšky, mé dnešky i mou budoucnost. • Odevzdávám Ti všechna má zranění • má odmítnutí i prohry, • všechno, co mě zahanbuje • a za co se stydím. • Co jsem řekl, udělal, co jsem si myslel. • Všechno, co doneslo zranění tobě i druhým. • Pane, vylej na mě proudy očisťující vody, • proměň vyprahlost mého života, • občerstvi mě, • obnov mě. • Dýchni na mě a já přijmu tvůj život. • Dotkni se mě a přijmu tvé uzdravení. • Vyprázdni mě od všeho starého a nečistého • co v sobě nosím. • Odejmi ode mě všechno, • co mě od Tebe vzdaluje, • všechna zlá pokušení, zlé myšlenky a prázdné touhy. • Odejmi ode mě všechnu úzkost, • všechen skrytý strach. • Pomoz, ať poznám, že tvá láska • vyhání všechen strach. • Rozlom, Pane, pouta, která mě drží v otroctví, • otevři dokořán dveře mého vnitřního vězení, • abych mohl vyjít z temnoty do Světla Tvé přítomnosti, • do Tvé náruče, • kde cítím teplo Tvé něžné otcovské lásky.

Pane Ježíši, buď Pánem mého života, • Pánem mých myšlenek a citů • mých vzpomínek a nadějí. • Buď Pánem nade vším, co jsem byl, • co jsem a co budu.

Přijď, Duchu svatý, Duchu lásky, • Duchu utěšiteli • a dej mi, prosím dary, • ať Tě mohu chválit a oslavovat, • nést Tvoje poselství o Lásce • do tohoto nemocného světa.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému. Amen!