Modlitba královny Ester


Převzato z liturgie hodin ze dne 21.října

Přídavky ke knize Ester, 4,17n

Celý Izrael ze všech sil volal k Hospodinu, protože jim nastávala jistá smrt.
Královna Ester se utekla k Pánu, neboť se bála smrtelného nebezpečí, které hrozilo.
Odložila slavnostní roucho a oblékla šat sklíčenosti a žalu, místo vzácných voňavek si
nasypala na hlavu popel a své tělo velmi zkrušila postem. Se svými služebnicemi ležela od
rána do večera na zemi, a tak se modlila:


»Bože Abrahámův, Bože Izákův a Bože Jakubův,
jsi požehnaný!
Pomoz mně opuštěné,
nemám mimo tebe jiného pomocníka, Pane,
neboť mi hrozí nebezpečí.

Z knih svých předků jsem slyšela číst, Pane,
že jsi zachránil Noema ve vodách potopy.

Z knih svých předků jsem slyšela číst, Pane,
že jsi Abrahámovi a jeho třem stům osmnácti mužům
dal zvítězit nad devíti králi.

Z knih svých předků jsem slyšela číst, Pane,
že jsi vysvobodil Jonáše z útrob veliké ryby.
Z knih svých předků jsem slyšela číst, Pane,
že jsi vysvobodil Ananiáše, Azariáše a Misaela
z ohnivé pece.

Z knih svých předků jsem slyšela číst, Pane,
že jsi zachránil Daniela ze lví jámy.
Z knih svých předků jsem slyšela číst, Pane,
že ses slitoval nad králem Ezechiášem,
když měl zemřít a prosil o život,
a přidal jsi mu patnáct let života.

Z knih svých předků jsem slyšela číst, Pane,
že jsi vyslyšel toužebnou modlitbu Anny,
když prosila o narození syna.
Z knih svých předků jsem slyšela číst, Pane,
že až do konce vysvobozuješ
všechny, kdo se ti líbí.

Pomoz nyní mně opuštěné,
nemám nikoho jen tebe,
Pane, můj Bože!

Ty víš,
že si tvá služebnice oškliví lože neobřezaných.
Bože, ty víš,
že jsem nejedla z prokletého stolu
ani nepila víno z jejich obětí.

Ty víš,
že ode dne, kdy jsem byla přenesena sem,
neradovala jsem se, Pane,
z ničeho než z tebe.

Bože, ty víš,
že od chvíle, kdy je na mé hlavě tento úbor,
štítím se ho jako hadru při měsíčním krvácení
a nenosím ho v den, kdy nemusím.

Pomoz nyní mně osiřelé
a vlož do mých úst vhodnou řeč před tváří lva (krále)
a učiň, abych se mu zalíbila!
Proměň jeho srdce, aby nenávidělo našeho nepřítele,
ať zahyne i s těmi, kteří stejně smýšlejí!

Nás však vysvoboď z rukou našich nepřátel,
proměň náš zármutek v radost
a naše bolesti v záchranu!
Ty pak, kdo se pozvedají nad tvůj vyvolený lid, Bože,
potrestej pro výstrahu!
Ukaž se, Pane, projev se, Pane!«


Bůh vyslyšel modlitby královny Ester a Židé byli zachráněni.