Žalm 103 (102)


Chvála Božího milosrdenství

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina,
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
On odpouští všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.
On štěstím sytí tvůj život, jak orlu se obnovuje tvé mládí.
Hospodin koná spravedlivé skutky,
zjednává právo všem utlačeným,
Oznámil své plány Mojžíšovi,
izraelským synům své skutky.
Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.

Nechce se přít ustavičně, ani se hněvat navěky.
Nejedná s námi podle našich hříchů,
ani podle našich vin nám neodplácí.
Jak vysoko je nebe nad zemí,
tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
Jak vzdálen je východ od západu,
tak vzdaluje od nás naše nepravosti.
Jako se smilovává otec nad syny,
tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni,
má v paměti, že jsme jen prach.
Dni člověka jsou jako tráva, kvete jak polní květ.
Sotva jej vítr ovane – již ho není, nezbude po něm ani stopa.

Hospodinova láska však od věků na věky pro všechny, kdo se ho bojí,
a jeho spravedlnost jde z dětí na děti
pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu,
kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plní.
Hospodin si zřídil na nebi trůn a všechno řídí jeho vláda.
Velebte Hospodina, všichni jeho andělé, mocní silou, dbalí jeho rozkazů,
poslušní na jeho slovo.
Velebte Hospodina, všechny jeho zástupy,
jeho služebníci, kteří plníte jeho vůli!
Velebte Hospodina, všechna jeho díla, na všech místech jeho moci:
VELEB DUŠE MÁ HOSPODINA