Adorace Olomouc 16. října 2014


Ú V O D N Í S LO V A

Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi přítomen v této svátosti, že jsi obětoval svůj život za každého z nás. Dej, prosíme, ať tento velký dar vždy s úctou vyznáváme. Rozmnož v nás pevnou víru v tvou oběť i zmrtvýchvstání a otevři naše srdce pro lásku, kterou nás stále zahrnuješ. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

V listě Židům čteme:
„Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Vždyť zde nemáme trvalý domov…přinášejme tedy Bohu skrze Ježíše stále oběť chvály; naše rty nechť vyznávají jeho jméno.
Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí.“( Žid 13, 8, 14-16)


Budeme odpovídat „Sláva tobě, Pane“

Chválíme Tě, Pane, za našeho papeže Františka, za jeho hlásání radosti evangelia, za biskupy a kněze, za celou církev i všechny svátosti, které nám nabízí.
Chválíme Tě, Pane, za každé Tvé slovo, které k nám přichází z Písma i skrze druhého člověka, slovo, které dává život a sílu.
Chválíme Tě i za tuto zem, ve které můžeme svobodně žít, pracovat, zakoušet lásku.
Chválíme Tě, Pane, za každého člověka, kterého jsi nám do života poslal, za vše, čím nás obohatil.
Chválíme Tě, Pane za tvé Království lásky a pokoje, ve kterém ty kraluješ a toužíš po spáse každého člověka.

Chvíle ticha pro osobní chvály

V listě Kolosanům čteme:
„Jako jste přijali, že Kristus Ježíš je Pán, tak žijte dále ve spojení s ním, v něm buďte zakořeněni a na něm stavějte, utvrzeni ve víře, jak jste v ní byli vyučeni. A nepřestávejte Bohu děkovat. ( Kol 2, 6-7)


Budeme odpovídat „Díky Tobě, Pane.“

Děkujeme Ti, Pane, za dar našeho života, za čas, který nám dáváš na cestě k Tobě.
Děkujeme Ti, Pane, za tento den, za toto společenství, za každé slovo, které vstoupí do našeho srdce, za každého bratra a sestru, s kterým se mohu sdílet.
Děkujeme Ti, Pane, za naše farnosti, duchovní otce, za naše rodiny a přátele, s nimiž můžeme zakoušet Ježíšovu něžnou lásku.
Děkujeme Ti, Pane, i za různé zkoušky, které dopouštíš v našem životě, abychom v nich mohli dorůstat do větší pokory a lásky.
Děkujeme Ti, Pane, i za dar očišťování našeho srdce ve svátosti smíření, za dar odpuštění našich slabostí a za uzdravení všech vnitřních zranění.

Chvíle ticha pro osobní díky

V prvním listě sv. apoštola Pavla Timotejovi čteme:
„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, …abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu“.
(1 Tim 2, 1-2).


Budeme odpovídat “Smiluj se nad námi, Pane“

Prosíme Tě, Pane, za všechny oběti, vězněné, lidi na útěku z domovů, za všechna místa, kde jsou nepokoje a války.
Prosíme Tě, Pane, o Ducha moudrosti všem účastníkům Synody o rodině, aby závěrečná rozhodnutí zachovala věrnost církvi a sloužila k větší slávě Boží.
Prosíme Tě, Pane, nedovol, abychom se upnuli ke světským starostem, protože v nich ztrácíme vnitřní citlivost na Tvůj dotek, na člověka vedle mě a na sebe samého.
Prosíme Tě, Pane, dej každému aspoň občas prožít Tvou blízkost, Tvůj pokoj, Tvé milosrdenství.
Prosíme Tě, Pane, i o milost, abychom poznali Boží lásku k člověku a uvěřili v ni, a tento dar poznání si také vzájemně vyprošovali.

Chvíle ticha pro osobní prosby

Závěr adorace :

„Pane, Ty jediný znáš nejlépe naše srdce, Ty víš, jak moc toužíme po lásce, po pokoji, bezpečí, radosti i doteku.
Proto Tě prosíme, vstup v této chvíli ticha do všech míst našeho srdce a najdi, co nám často brání prožívat obyčejné lidské štěstí.
Pomoz nám vyjít z „vnitřního vězení“ strachu, obav a všech úzkostí do svobody, abychom se Tvým dítětem nejen nazývali, ale skutečně jím byli.