Kristus ať vás posiluje ve víře a pravdě


Z listu svatého Polykarpa, biskupa a mučedníka, Filipanům

Jsem přesvědčen, že dobře znáte svatá Písma a že vám není nic skryto; mně to dáno není. Jen snad to, jak je řečeno v knihách: Ani když se rozhněváte, nenechte se strhnout ke hříchu. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.1 Blažený, kdo na to pamatuje! Věřím, že tomu tak u vás je.
Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista a on sám věčný velekněz, Boží Syn Ježíš Kristus, ať vás posiluje ve víře a pravdě, ve vší mírnosti daleko od hněvu, v trpělivosti a shovívavosti, snášenlivosti a čistotě; ať vám dá úděl a podíl mezi svými svatými.2 Kéž tak učiní i nám spolu s vámi a všem, kteří jsou pod nebem, kteří uvěří v našeho Pána a Boha Ježíše Krista a v jeho Otce, který ho vzkřísil z mrtvých.3
Modlete se za všechny křesťany.4 Modlete se i za krále a za všechny, kteří mají v rukou moc,5 i za ty, kdo nás pronásledují a nenávidí.6 Modlete se také za nepřátele kříže,7 aby na všech bylo zřejmé vaše ovoce a abyste v něm byli dokonalí.
Vy i Ignác jste mi psali, že kdyby někdo šel do Sýrie, aby vzal s sebou i vaše listy. Bude-li vhodný čas, učiním tak buď sám nebo ten, koho k vám pošlu.
Ignácovy listy, které nám poslal, i jiné, které jsme měli u sebe, vám posíláme, jak jste žádali. Jsou připojeny k tomuto listu; můžete z nich mít velký užitek. Najdete v nich víru i vytrvalost a veškeré vzdělání, které se týká Pána. A když se dovíte něco určitého o Ignácovi a o těch, kdo jsou s ním, oznamte nám to.
Toto jsem vám psal skrze Krescenta, kterého jsem vám nedávno doporučil a teď ho znovu doporučuji. Žil u nás bezúhonně, a věřím, že tomu tak bude i u vás. Přijměte i jeho sestru, až k vám přijde. Žijte bezpečně v Pánu Ježíši Kristu, a jeho milost ať je s vámi. Amen.

(Sv. Polykarp + asi 155, jeho učitelem byl apoštol Jan)