Boží Slovo přijde k nám a učiní si u nás příbytek


(Z kázání svatého Bernarda, opat cisterciák, myslitel, teolog a mystik +1153)

Známe trojí příchod Páně. Ten třetí příchod je uprostřed. Ony dva totiž jsou zjevné, tenhle však nikoliv. Při prvním bylo ho vidět na zemi a stýkal se s lidmi, když – jak sám dosvědčuje – ho viděli a nenáviděli.1 Při onom posledním pak každý člověk uzří Boží spásu2 a budou hledět na toho, kterého probodli.3 Prostřední je skrytý; při něm jej vidí ve svém nitru jenom vyvolení a jejich duše docházejí spásy. Při prvním tedy přichází v těle a bezmocnosti, při tomto prostředním v duchu a moci,4 při posledním ve slávě a velebnosti.5
Ten prostřední příchod je, dalo by se říci, cestou, kterou se má přijít od prvního k poslednímu: při prvním byl Kristus naším vykoupením, při posledním se zjeví jako náš život, při tomto je naším odpočinkem a útěchou.
Aby se však někomu nezdálo vymyšleným to, co říkáme o tomto prostředním příchodu, poslechněte, co on sám říká: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu.6 A jinde jsem četl: Kdo se bojí Boha, bude činit dobré.7 Zjišťuji však, že o milujícím je řečeno něco víc: že bude zachovávat (Boží) slova. Kde je tedy třeba je uchovávat? Bezpochyby v srdci, jak praví prorok: Ve svém srdci ukrývám tvůj výrok, abych se neprohřešil proti tobě.8
Tímto způsobem zachovávej slovo Boží, neboť blahoslavení ti, kteří ho zachovávají.9 Nechť tedy přejde jakoby do útrob tvé duše, ať přejde do tvých citů a do tvých mravů. Nasyť se dobrem a tvá duše se bude těšit z tučné hojnosti.10 Bedlivě se syť svým chlebem, aby nevyschlo tvoje srdce, nýbrž aby se tvá duše naplnila tučným pokrmem.11
Budeš-li takto zachovávat slovo Boží, nepochybuj, že ono zachová tebe. Přijde totiž k tobě Syn s Otcem, přijde veliký Prorok,12 který obnoví Jeruzalém,13 neboť on činí všechno novým.14To totiž způsobí tento příchod, že jako jsme na sobě nesli podobnost s tím člověkem, který pocházel ze země, stejně tak poneseme i podobnost s tím, který je z nebe.15 Jako starý Adam pronikal celým člověkem a celého jej zaplnil, tak nechť nyní dostane celého Kristus; on celého člověka stvořil, celého vykoupil a celého také oslaví.

1 Srov. Jan 15,24. 2 Lk 3,6. 3 Srov. Jan 19,37; srov. Zj 1,7; srov. Zach 12,10. 4 Srov. 1 Kor 2,4. 5 Srov. Mt 24,30. 6 Jan 14,23. 7 Sir 15,1 (Vulg.). 8 Žl 119 (118),11. 9 Srov. Lk 11,28. 10 Srov. Iz 55,2. 11 Srov. Žl 63 (62),6. 12 Srov. Lk 7,16; Dan 5,25. 13 Srov. Žl 51 (50),20.14 Srov. Zj 21,5. 15 1 Kor 15,49.