Císařovna Zita


Mezi krásná svědectví o velké vnitřní síle a odvaze patří i život císařovny Zity, manželky posledního panovníka Rakousko-Uherska, a tím i posledního českého krále, později císaře, blahoslaveného Karla I. V roce 1911 se oženil s princeznou Zitou Bourbonsko-Parmskou. Jejich manželství bylo naplněno hlubokou láskou, věrností a oddaností Bohu. Jemu předkládali všechny osobní i státnické záležitosti. Karlovy katolické názory o lásce k bližnímu, soucitu a míru, úctě ke kněžím a volání po sociálních reformách nenašlo však v tehdejší monarchii odezvu. Naopak. Byl zbaven veškerého majetku a vyhoštěn nejprve z Vídně, později i ze Švýcarska, až celá rodina skončila na ostrově Madeira. Unaven, ale plný pokory nabídl svůj život za své národy. Karel I. umírá na zápal plic s křížem v ruce ve věku nedožitých 35 let. Na jeho pohřeb se sjelo na 30 000 lidí. Jan Pavel II. jej za jeho ušlechtilost a věrnost křesťanským zásadám blahořečil 3. října 2004.

S manželkou Zitou vychovávali společně sedm dětí. Zita mu stála věrně po boku po celou dobu jeho krátkého života. Karel umíral se slovy „V srdci Ježíšově se opět sejdeme“ hledíc na obrázek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Když Zita s osmým dítětem pod srdcem naslouchala jeho posledním slovům, nebylo jí ještě ani třicet let. Nikdy se znovu neprovdala, své děti vychovávala s pokorou a vyrovnaností a odpustila všem, kteří zatratili jejího milovaného manžela. Její víra zrála v bolestech, přestože se po politické změně dočkala patřičné úcty a v roce 1982 se mohla opět vrátit do Rakouska.

V roce 1924 píše své přítelkyni řeholní sestře: „Znovu prožívám ony kruté dny, jako před dvěma lety, a moje srdce tím hluboce trpí. Byla bych Vám velice vděčná za Vaše laskavé modlitby. Naše srdce, sestřičko, je už takové; tu strašlivou prázdnotu, která ve mně vznikla před dvěma lety, nemůže zaplnit ani pomyšlení na jeho dokonalé štěstí tam nahoře, ani radost, kterou z toho mám kvůli němu. Řeknete mi: „Toto místo by měl zaujmout dobrý Bůh! Běda, já to vím, říkají mi to všichni, i já sama sobě. Nejde to ale tak rychle, ač je to sebelepší rada. (…) To, co mi Bůh vzal, je druhé srdce, které mi před tím dal a s nímž jsem sdílela všechny pocity, všechny radosti, všechny bolesti. Chápete tedy, že to nejde ani tak rychle, ani snadno.“

Když Zita v roce 1989 v požehnaném věku 97 let zemřela ve švýcarském klášteře, byla vdovou plných 67 let. V roce 2009 byl ve Francii zahájen proces jejího blahořečení. Matka, manželka, císařovna a královna Zita zůstává pro nás výzvou k následování. Obdivuhodně obstála pod tíhou života.

Po rodičích sv. Terezie od Dítěte Ježíše z Lisieux to bude druhý manželský pár blahořečený v posledních letech.

Dopis Mons. Gundla císařovně Zitě – výňatek z knihy ZITA, důvěrný portrét císařovny

Je nade všechnu pochybnost, že v rozvráceném světě závisí mravní obroda lidstva – kromě mimořádných prostředků – na ženách. Podle Božího plánu je žena strážkyní a obnovitelkou mravního řádu v lidstvu. Proto je třeba žen vznešeného ducha i chování vdov prvotní Církve, žen, které žijí ve světě, ale nejsou z tohoto světa, které uprostřed moderního pohanství, uprostřed nekřesťanské, ba dokonce ateistické společnosti, uprostřed světa žen našich dnů, mezi nimiž se tak často zapomíná na důstojnost, žijí veřejně svůj život ženy, matky a vdovy v síle Kristovy lásky, s křesťanskou pokorou a důstojností, jak nám toho bylo až dosud příkladem Vaše Veličenstvo.
K této obecné povinnosti vůči lidstvu a národům, které Vám Bůh svěřil, se připojuje povinnost k rodině: Dávat Vašim dětem, snachám a zeťům tento příklad důstojnosti a skutečného života křesťanské ženy a matky, tak, aby ho všichni mohli napodobovat a pouhá přítomnost Vašeho Veličenstva jim byla podporou a vedením. Už skutečnost, že se na Vás mohou kdykoli obrátit, jim bude směrnicí a oporou, i kdyby o tom nemluvily, a dokonce i kdyby Vaše Veličenstvo mělo dojem, že Vás děti již nepotřebují.
-----------------
Její manželská láska, jako společenství srdcí, mi byla dobře známá. Za života svého manžela byla příkladnou manželkou a celou dobu svého vdovství (67 let) prožila v intenzivním modlitebním spojení s ním.